Home > Opleidingen > NEN cursussen > NEN-EN ISO 14121-1 Machineveiligheid

NEN-EN ISO-14121-1 Machineveiligheid

De Europese norm NEN-EN-ISO 12100 vormt de grondslag voor veilige machines. Het beoordelen van risico's spelen hierbij natuurlijk een grote rol. In de norm NEN-EN-ISO 14121-1 wordt de risicobeoordeling nader uitgewerkt. Een risicoanalyse conform deze norm wordt onderverdeeld in:

Kortom machines en arbeidsmiddelen moeten veilig zijn. Door middel van een inspectie conform NEN-EN-ISO 14121-1 zal direct aan het licht worden gebracht of u machinepark en uw arbeidsmiddelen voldoen aan de huidige regelgeving.

Vooropleiding:LBO/MBO elektrotechniek of gelijkwaardig
Doelgroep:
Cursusduur:1 dag á 6 klokuren (praktijk optioneel)
Cursusdoel:
Lestijden:9.00 - 15.30 uur (andere lestijden in overleg)
Locatie:In-company
Groepsgrootte:
Afsluiting:Certificaat
Herhalingen:
Belangrijk:

Cursusinhoud

Uitvoering Inspectie

Inleiding

De risicoanalyse omvat een aantal stappen conform bijlage A van NEN-EN-ISO 14121-1 "Veiligheid van machines, Principe voor risico beoordeling".

Omvang

De risicobeoordeling is gericht op de relevante afdelingen.

Methodiek

Als eerste worden de risico's voor de bovengenoemde machines en constructies door middel van een inspectie inventarisatie bepaald aan de hand van de methode als beschreven in NEN-EN-ISO 14121-1. Bij deze inventarisatie wordt tevens gebruik gemaakt van interviews met deskundige.

Elk risico wordt hierbij geïdentificeerd door een volgnummer. Aan de hand van de gevonden en gewogen risico's worden, in nauw overleg met de betrokken personen, passende beheersmaatregelen voorgeschreven om het restrisico zo laag mogelijk te maken. De beheersmaatregelen worden in de rapportage toegelicht. Het restrisico wordt aan de hand van een aantal wegingsfactoren vastgesteld. Uit de vergelijking tussen de wegingsfactoren voor een bepaals risico is te zien welke invloed een bepaalde beheersmaatregel geeft.

Voor de wegingsfactoren wordt het navolgende systeem gebruikt, waarbij de weegfactoren worden vermenigvuldigd om het risico of restrisico te bepalen.

Waarschijnlijkheid dat het risico optreed (W)

  1. = laag
  2. = gemiddeld
  3. = hoog

De duur van de blootstelling aan het risico (B)

  1. Af en toe tijdens werken met de machine (zelden/soms)
  2. Vaak of voordurend tijdens werken met de machine (vaak/meestal)

De aard van het letsel of schade (E)

  1.  Herstelbaar (licht gewond, schade<1000Euro)
  2. Ernstig; meestal onherstelbaar (blijvend arbeidsongeschikt, schade tussen € 10.000,- en € 100.000,-)
  3. Dodelijk ongeval, schade > 100.000,-

Gevaarsafwendig (G)

  1. = mogelijk
  2. = niet of nauwelijks mogelijk